Ben's prikbord.

In pear húshâldlike meidielings.

Wolkom op it nije domein. De opset en de ynhâld fan dizze fryske site is itselde bleaun. Allinne it adres is feroare. Dat is no : https://bensprikbord.nl/FryskeKrite/FryskeKrite.html

It is mooglik dat jo beswier hawwe tsjin it opnimmen fan foto's op dizze webside. Jo kinne dat skriftlik oan it bestjoer fan de krite meidiele. Yn it meidielingsblêd fan septimber 2018 stiet mear ynformaasje.

Ik ha hjirboppe in pear ferwizingen tafoege. Benammen "Taalweb Frysk", in nij helpmiddel by it skriuwen en lêzen yn it Frysk. En "It Nijs", in fryske ynternetkrante.

Om wat romte te meitsjen steane de foto's fan de jierren 2011 oant en mei 2016 net mear op dizze webside. Wy hawwe se yn it argyf opnommen.

Foto's ynlade.

Op dizze side fine jimme de foto's fan de Fryske krite "Fier fan Hûs" in Boadegraven. Wa dat wol dy kin se delhelje, útpakke en besjen. Hoe soks moat stiet hjir, skreaun yn 't Nederlândsk om't de útlis ek foar Hollanners is. 


Gearkomste Datum Downloads
Nijjiersgearkomste 25 jannewaris 2020
Download
Marijke Griek, Klaaidracht en folksferhalen Hylpen 11 november 2019
Download
Alpita de Jong oer Joast Halbertsma 12 oktober 2019
Download
Toaste op it nije jear 2019 19 jannewaris 2019
Download
Audio Visuele Presintaasje troch dhr. S. v.d. Burg 24 novimber 2018
Download
Algemiene Ledegearkomste mei Douwe Kootstra 13 oktober 2018
Download
Fleurig Fierder mei Prins Willem Salamander 24 maart 2018
Download
Nijjiersgearkomste 21 jannewaris 2017
Download
Blijspul yn trije bedriuwen: Twafertsjinners yn Twastriid 19 novimber 2016
Argyf
Algemiene ledegearkomste 8 oktober 2016
Argyf
70 jier "Fier fan Hûs": Ferskaat 12 maart 2016
Argyf
70 jier "Fier fan Hûs": sjongkoar Lelystéd 12 maart 2016
Argyf
70 jier "Fier fan Hûs": sjongkoar Swol 12 maart 2016
Argyf
70 jier "Fier fan Hûs": sjongkoar Boadegraven 12 maart 2016
Argyf
70 jier "Fier fan Hûs": teaterduo "Klún en Knoffelhakke" 12 maart 2016
Argyf
Altyd Underweis troch Ebele Wijbenga en begelieding 22 jannewaris 2016
Argyf
Kabaretfoarstelling Op Portret 27 novimber 2015
Argyf
Bôlemiel mei Jacob Bijlsma oer Natuer yn Fryslân 10 oktober 2015
Argyf
Jan Arendz en Marijke Geertsma mei Sterk Staaltsje 24 april 2015
Argyf
Nijjiersgearkomste 23 jannewaris 2015
Argyf
Duo RABB 22 novimber 2014
Argyf
Gearkomste, lêzing oer de stoomtram yn Fryslân 18 oktober 2014
Argyf
De byljende hûn 28 maart 2014
Argyf
Nijjiersgearkomste 24 jannewaris 2014
Argyf
Theaterduo ADYRF mei Tinzen
2 novimber 2013
Argyf
Taeke en Griet
5 april 2013
Argyf
Boardsje Snert
25 jannewaris 2013
Argyf
It erfskip fan omke Gerben
27 oktober 2012
Argyf
bôlemiel 28 septimber 2012 Argyf
skoanmem útfanhûs 10 maart 2012 Argyf
nijjiersgearkomste 13 jannewaris 2012 Argyf
bôlemiel 28 oktober 2011 Argyf
65-jierrig bestean 26 maart 2011 Argyf
nijjiersgearkomste 28 jannewaris 2011 Argyf